Privacy policy

Als softwareleverancier verwerkt OWNER een grote hoeveelheid gegevens van klanten en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening van OWNER. Zowel deze klant als de consument zijn voor OWNER van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor OWNER dan ook van groot belang.

Persoonsgegevens die door OWNER worden verwerkt

OWNER verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van OWNER en/of omdat u deze gegevens zelf aan OWNER verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door OWNER, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt. Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van OWNER, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw nationaliteit;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van OWNER, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.Als u gebruikmaakt van de website(s) van OWNER, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;
 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

Verwerkt OWNER bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van OWNER niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. OWNER verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft OWNER op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. OWNER kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt OWNER ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door OWNER worden verwerkt. Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat OWNER onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt OWNER u contact op te nemen via klantenservice@ownr.nl of +31 85 00 13 116. OWNER zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

OWNER verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden. Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van OWNER worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het beoordelen van uw aanvraag;
 • Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van OWNER;
 • Voor het vastleggen van bewijs;
 • Teneinde vast te stellen dat OWNER daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;

Als u gebruikmaakt van de website(s) van OWNER worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website(s) van OWNER;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van OWNER teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;

Indien OWNER uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet OWNER dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe lang bewaart OWNER uw persoonsgegevens?

OWNER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die OWNER ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat OWNER uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Deelt OWNER uw persoonsgegevens met derden?

OWNER deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van OWNER, sluit OWNER een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt OWNER ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. OWNER blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van OWNER. In dat geval zal OWNER dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Hoe analyseert OWNER uw websitebezoek?

OWNER maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van OWNER wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. OWNER gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor OWNER in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt OWNER gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat OWNER u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die OWNER van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij OWNER deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@OWNER.app. Wel stelt OWNER vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. OWNER vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. OWNER zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat OWNER uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van OWNER op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor OWNER van groot belang. OWNER neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van OWNER, is een Responsible Disclosure Policy beschikbaar gesteld.